Avís legal

Titular de la web i dades de contacte

www.arep.cat, és un domini d’Internet titularitat de ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL inscrita en el Registre amb CIF G08631574 i amb seu social a Passeig Maragall 124, 08027 Barcelona.

 

Condicions d’ús de www.arep.cat

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels clients de ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL i demés usuaris d’Internet. Pel mer ús d’aquesta pàgina web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.

ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a la web, així com els continguts en ella inclosos o les condicions d’ús recollides en aquest document.

La prestació del servei d’aquesta pàgina web i les presents condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Limitació de responsabilitat

El contingut d’aquesta pàgina web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, a l’igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

L’usuari exonera a ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

Donada la naturalesa d’Internet, basada en el concepte d’hipervincle (enllaç), és possible que aquesta web inclogui enllaços a altres pàgines web. ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres facilitats en aquesta web.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquesta pàgina web: text, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio i vídeo, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es trobi protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial, sense perjudici d’altres possibles proteccions. Tret que no s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals de l’usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada de tals obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en concret, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i demés dades identificatives dels drets de ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o mecanismes d’informació que poguessin ser inclosos en els continguts. Tanmateix, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venta directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera la citada informació.

www.arep.cat és un domini registrat per ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL. No pot ser utilitzat, tret amb autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL de manera que pugui provocar confusió entre els nostres clients o descrèdit de ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL.

Aportacions dels usuaris

Tret d’acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de l’entorn facin a aquesta web implicaran la cessió automàtica del dret d’imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats, en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el propi entorn (per dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com també l’autorització per a incorporar tals continguts en aquells suports (CD-ROM, DVD, paper o d’altres) que permetin una activitat de promoció, arxiu o investigació de la web per part dels seus propietaris.

Política per enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destí a la pàgina web de ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL haurà d’atenir-se a les següents condicions:
Ha de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i ha de constar de forma expressa el seu atorgament.
Només es permet enllaçar a la pàgina d’inici de la pàgina web.

L’enllaç ha de ser total i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció de ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, llevat d’autorització expressa i per escrit de ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la pàgina web de ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL, incloure’l com part de la seva web o dins d’un dels seus marcs o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines o continguts del present lloc.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que en ella s’ofereixen.
L’enllaç (tret d’aquells signes que formen part del mateix enllaç a la pàgina) no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL

Sota cap circumstància, ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitza l’enllaç, ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.

Navegació, accessibilitat i seguretat

Software de navegació i configuració recomanada

Navegadors a utilitzar: Internet Explorer 10.x o superior, Mozilla 13.x o superior.
Resolució de pantalla recomanada: com a mínim 1027×768 punts.

Consells de seguretat en l’ús d’Internet

Amb l’objectiu d’incrementar la seva seguretat en l’ús d’Internet, li oferim les següents recomanacions:

  • No obri missatges de correu electrònic d’origen desconegut, i tampoc els arxius adjunts que incloguin, ja que poden contenir virus i altres programes malintencionats.
  • Molts programes de correu disposen de mòduls per a l’eliminació automàtica de correu electrònic no desitjat (SPAM).
  • Instal·li un programa antivirus i mantingui’l actualitzat constantment.
  • No faciliti les seves dades personals si no es tracta d’una pàgina web de confiança. Les dades financeres (targeta de crèdit, etc) només s’han de proporcionar en pàgines web segures (protocol http).
  • No utilitzi contrasenyes fàcils d’endevinar. No reutilitzi la mateixa contrasenya en diferents pàgines. No guardi les contrasenyes escrites en documents del seu ordinador.
  • Verifiqui periòdicament que el seu sistema operatiu està actualitzat contra les últimes vulnerabilitats detectades.
  • Mantingui sempre actualitzat el seu software d’Internet (navegador, correu electrònic, clients de missatgeria).
  • Instal·li un software tallafocs per impedir atacs al seu ordinador (alguns sistemes operatius inclouen tallafocs de manera gratuïta).

Realitzi, de manera periòdica, còpia de seguretat en suport extern (diskette, CD, pen drive, etc) dels documents importants del seu ordinador.

Política de privacitat i protecció de dades

Dades sol·licitades

Per accedir a alguns dels espais de la web serà necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. Aquests tractaments o fitxers seran inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la titularitat de ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL.

El responsable del fitxer ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL es compromet a complir l’obligació de secret respecte dels continguts en el fitxer.

Dret d’accés

El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte a quantes dades seves estiguin emmagatzemades en la base de dades de ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació amb ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL en la direcció Paseo Maragall 124, 08027 Barcelona, o en el e-mail arep@arep.cat, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades.

Objectius de la recollida de dades

Quan es sol·liciti emplenar un formulari en el que es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i direcció del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.
Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a l’empresa a enviar-los informació comercial via electrònica, respecte de novetats en l’àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa; en el supòsit de que no desitgin rebre la mencionada informació n’hi haurà prou amb notificar-ho via e-mail a  arep@arep.cat. en qualsevol moment.

Veracitat de les dades

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actuals. En el supòsit que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té el consentiment exprés d’aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per a realitzar el tractament descrit. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona degut al fet d’emplenar el formulari con dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Mesures de seguretat

ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL han pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; no obstant, han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables. Per aquesta raó aconsellem consultar l’apartat Recomanacions d’ús d’Internet.

Presència de “cookies”

Aquesta web utilitza “cookies” quan un usuari navega per la web. Els “cookies” són uns petits fitxers de dades que el servidor d’Internet remet al navegador i que li són retornats posteriorment en cada nova petició. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i permeten al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. Els “cookies” d’aquesta web no són invasius ni nocius, i no contenen dades de caràcter personal. En tot cas, es pot desactivar la utilització de “cookies” seguint les instruccions del seu navegador.