habitage_big

Habitatge

Tota persona té dret a un habitatge digne.

L’Àrea d’habitatge ofereix la possibilitat de tenir un lloc de vida a persones amb problemàtica de salut mental amb l’objectiu de proporcionar suport i acompanyament en el seu dia a dia tenint en compte el seu itinerari.

Els diferents serveis de l’Àrea d’habitatge són recursos que tenen com a missió potenciar la màxima integració comunitària de les persones vinculades. Per tant, són serveis flexibles en un context de lloc de vida en els què s’acompanya a les persones vinculades a que assoleixin les habilitats necessàries per poder gaudir d’una vida més autònoma i independent.

Serveis de l’Àrea d’habitatge

1. Llars residència

Recurs de caràcter temporal o permanent destinat a millorar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones que hi viuen, potenciant les seves capacitats. A partir d’una atenció individualitzada es pretén afavorir la integració a la comunitat, tenint en compte la visió de la persona atesa, la família i les persones professionals de referència.

La persona atesa participa en el cost del servei mitjançant una aportació econòmica que estableix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en funció dels seus ingressos.

Requisits:

 • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% pel que fa al trastorn mental i tenir valorada la situació de dependència.
 • Complir les característiques pròpies d’un trastorn mental sever.
 • Tenir més de 18 anys i menys de 65 anys en el moment d’accés.

Persones vinculades actualment:

 • Llar residència Lleó XIII (Barcelona): 15 persones
 • Llar residència Francesc Tàrrega (Barcelona): 15 persones
 • Llar residència Marejol (Palafrugell, Girona): 24 persones

2. Llars amb suport

Recurs, temporal o permanent, destinat a persones amb certa autonomia que necessitin acompanyament en l’adquisició o millora d’hàbits, tant de les Activitats de la Vida Diària (AVD’s) com relacionals i tinguin l’objectiu d’iniciar el procés de viure d’una manera autogestionada (habitatges compartits, soles o en parella) amb el seguiment de l’equip tècnic.

La persona atesa participa en el cost del servei mitjançant una aportació econòmica que estableix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en funció dels seus ingressos.

Requisits:

 • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% pel que fa al trastorn mental i tenir valorada la situació de dependència.
 • Complir les característiques pròpies d’un trastorn mental sever.
 • Tenir més de 18 anys i menys de 65 anys en el moment d’accés.

Persones vinculades actualment:

 • Barcelona: 5 llars amb suport, 24 persones ateses.
 • Palafrugell: 1 llar amb suport, 5 persones ateses.

3. Suport a la pròpia llar

Recurs temporal o permanent per a persones que opten per viure en un habitatge propi o de l’entitat, amb la finalitat de poder-se mantenir al propi lloc de vida.

Té per objectiu possibilitar l’autonomia de les persones amb problemes de salut mental, rebent suport en les activitats de la vida diària, en la planificació i gestió de la seva llar i incloent  intervenció familiar i comunitària.

El cost del servei variarà en funció de la situació actual de la persona.

Requisits:

 • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% pel que fa al trastorn mental i tenir valorada la situació de dependència amb un grau 1 o sense grau.
 • Tenir més de 18 anys i menys de 65 anys en el moment d’accés.

Persones vinculades actualment:

 • Pisos d’inclusió (Barcelona):  15 pisos, 26 persones  que reben el Suport a la pròpia llar.
 • Domicili propi (Barcelona): 16 persones reben el servei de Suport a la pròpia llar.
 • Pis d’inclusió (Palafrugell- Girona): 1 pis, 2 persones ateses.

Programes d’autonomia

Treballem per millorar l’autonomia de les persones ateses mitjançant un seguit de programes:  agenda, compra, cuina, hàbits d’higiene, oci i temps lliure, gestió econòmica, medicació, espai propi, bugaderia, reunió de la llar, noves tecnologies, passeig saludable i Mindfulness.

L´objectiu de l’equip tècnic és potenciar la màxima integració comunitària de les persones vinculades, per tal d’assolir una vida més autònoma i independent.

Descarregar recursos

Persones ateses en 2020

people

Persones Ateses

136
62

Persones ateses a les residències

30

Persones ateses a les llars amb suport

44

Persones ateses als programes d’ autonomia i PSALL

Preguntes freqüents

Què cal fer per accedir a un habitatge des d’on poder rebre un suport ?

Dirigir-te al teu Centre Salut Mental de referència i demanar la informació, o adreçar-te a la nostra Associació per tal de que t’informem i acompanyem en tot el procés.

Les persones ateses a l’àrea d’habitatge han de complir amb els següents requisits:

-Tenir més de 18 anys i menys de 65 anys en el moment d’accés.

-Acreditar residència legal i domicili a Catalunya.

-Poder desenvolupar les activitats de la vida diària només amb supervisió externa i poder viure en règim obert.

-Necessitar un acolliment residencial en un habitatge per a persones amb problemàtica social derivada de la problemàtica de salut mental.

-Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% pel que fa al trastorn mental i tenir valorada la situació de dependència.

-Complir les característiques pròpies d’un trastorn mental sever.

-No requerir una atenció sanitària continuada.

A la meva família hi ha una persona que necessita suport a la llar, què puc fer?

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem del ventall de serveis que existeixen, tan a nivell públic com privat.

Hi ha algun requisit econòmic per poder accedir als serveis de l’àrea d’habitatge ?

En els casos de Llars Residències i Llars amb suport no existeix cap requisit i l’aportació econòmica al servei variarà segons la teva capacitat econòmica.

El cost dels serveis públics ve donat per la Generalitat que és qui calcula, segons la renda de cadascú, l’aportació econòmica a pagar pel servei.

Cal tenir en compte que els serveis públics estan molt sol·licitats i és possible que hi hagi llista d’espera per accedir-hi; no obstant, des d’Arep oferim serveis privats fins que no puguis accedir a una plaça pública.

En el cas de pisos d’inclusió, la persona pagarà en funció de les hores setmanals que requereixi de supervisió al pis, a més del lloguer del pis.

En tots els serveis, és necessari que la persona tingui cobertes les seves necessitats bàsiques.

Tenim un fill amb un problema de salut mental i, ens agradaria que quan no hi fóssim, ell seguis vivint a casa seva, vosaltres podríeu donar-li suport ?

Si, oferim suport educatiu al propi domicili a través del Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar, on aquest pot ser de titularitat pública o privada.

El suport que s’ofereix està encaminat a possibilitar l’autonomia de la persona rebent suport en les activitats de la vida diària, planificació i gestió de la seva llar, incloent intervenció familiar i comunitària.

Quant de temps podré quedar-me en un dels vostres pisos ?

No hi ha temps límit, es valora el procés de la persona segons les seves necessitats.

No obstant, és important recalcar que no són pisos finalistes i estan pensats perquè la persona, un cop hagi realitzat el seu procés, pugui viure a un altre habitatge dins al mercat d’habitatge ordinari.

De quina manera treballeu als serveis d’habitatge ?

Treballem centrant-nos en les necessitats de la persona, potenciant la seva autonomia i el seu projecte de vida.

En aquest sentit, disposem de diferents programes educatius que realitzem al pis on viu la persona.

Altres àrees

Notícies

Recursos

Com podem ajudar-te?

Si tens dubtes o necessites suport, posa’t en contacte amb nosaltres.