Sensibilització i formació

Parlem sobre els prejudicis

Sensibilització i formació

Un dels principals objectius de l’Associació Arep per la salut mental és donar a conèixer a la societat la realitat de les persones que tenen un problema de salut mental per tal de visibilitzar-les i facilitar que la comunitat adopti una mirada més integradora i realista vers elles. Aquesta tasca l’entomem mitjançant diferents accions de sensibilització, informació i formació que ajudin al trencament de l’estigma i l’eliminació dels prejudicis que sobre aquestes problemàtiques s’han anat creant al llarg dels anys.

Considerem que aquest apropament s’ha de començar a fer en edats primerenques per tal de formar a les nostres nenes i nens en valors que incloguin, de manera natural, l’acceptació de la diversitat, la comprensió, el respecte per l’altre, la tolerància i l’empatia. La incorporació d’aquests paràmetres dins el repertori d’habilitats socials de futures persones adultes pensem que és bàsic per tal de poder avançar en una societat integradora i creient en la igualtat. Però no únicament cal aquesta informació a l’etapa escolar; el desconeixement es fa palès a totes les edats, i en tots els àmbits (formatiu, laboral, lúdic…), pel què les nostres iniciatives ofereixen propostes adaptades a tots ells.

Poder entendre què suposa un problema de salut mental pot esdevenir un repte tant per les persones adultes com per la infància. Els mites, confusió, informació incorrecte… en definitiva L’ESTIGMA de la salut mental, generen ansietat, creen estereotipus i perpetuen el prejudicis.

sensibilitzacio-1

Una de les tasques implícites en el procés formatiu de tota persona ha de ser que desenvolupi la seva pròpia autonomia. De l’alumnat s’espera que es formi com a persones capaces de pensar per sí mateixes, d’actuar per conviccions personals, tenir un sentit crític, assumir responsabilitats… Tot això requereix que cadascú sigui capaç de reconèixer les pròpies capacitats per tal d’assumir aquells valors, actituds i normes que li són transmesos pel seu entorn en el diferents àmbits de socialització, a la vegada que ha de fer el procés d’interioritzar aquests continguts, processar-los, elaborar-los i construir els seus propis valors. Aquesta capacitat d’introspecció, anàlisi i judici es va adquirint al llarg dels anys, ajustant-se al moment maduratiu de cada persona; les diferències cognitives en els processos de creixement impliquen una adequació dels continguts formatius a cada etapa, oferint informacions assumibles en cadascuna d’elles.

El projecte de sensibilització que Arep desenvolupa s’ha basat en adaptar diferents dinàmiques en funció del moment maduratiu dels grups destinataris. Són iniciatives que tenen com a objectiu l’augment de la sensibilització d’aquests envers el món de la salut mental, ja sigui a través d’accions formatives, contacte directe en activitats compartides o gràcies a relats de vida i testimonis en primera persona.

La nostra experiència d’anys duent a terme tasques de sensibilització en diferents àmbits ens ha demostrat que hi ha encara un gran desconeixement i manca d’informació respecte al món de la salut mental i que iniciatives com la que realitzem ajuden a apropar aquesta realitat a la comunitat afavorint processos d’acceptació i inclusió.

sensibilitzacio

¿ Cóm podem ajudar-te ?

Si tens dubtes o necesites suport, contacta amb nosaltres.