La primera planificació territorial de places públiques té en compte les projeccions demogràfiques, el parc de places actual i les llistes d’espera.

La previsió té per objectius cercar l’equitat territorial i acabar amb les llistes d’accés als serveis residencials i d’atenció diürna.

El document és un punt de partida per orientar les polítiques del Govern i es compartirà amb el conjunt d’agents que formen el sistema català de protecció social.